مقالات انگلیسی رایگان | دانش راه | دانلود پروژه

دانلود رایگان مقاله isi بررسی روش بیزی در پژوهش کسب و کار خانواده

دانلود رایگان مقاله isi بررسی روش بیزی در پژوهش کسب و کار خانواده

مقاله isi با عنوان: بررسی روش بیزی در پژوهش کسب و کار خانواده * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 8 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که روش بیزی یک جایگزین برای تست اهمیت فرضیه صفر می باشد.

دانلود مقاله isi بررسی مدیریت نگرانی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های بزرگ خانواده

دانلود مقاله isi بررسی مدیریت نگرانی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های بزرگ خانواده

مقاله isi با عنوان: بررسی مدیریت نگرانی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های بزرگ خانواده * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 8 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که بر اساس نظریه ثروت اجتماعی – احساسی استدلال می کند که شرکت های خانوادگی و بنیان گذار در مقابل نگرانی های مسئولیت های اجتماعی ، متفاوت با دیگر شرکت ها عمل می کند.

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شرکت های خانوادگی

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شرکت های خانوادگی

مقاله isi با عنوان: تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شرکت های خانوادگی * سال انتشار: 2015 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 11 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که این مطالعه نتایج حاصل از یک متاآنالیز از عملکرد مالی شرکت های خانوادگی می باشد.

دانلود مقاله isi بررسی تهاجم مالیاتی در شرکت های خصوصی خانوادگی

دانلود مقاله isi بررسی تهاجم مالیاتی در شرکت های خصوصی خانوادگی

مقاله isi با عنوان: بررسی تهاجم مالیاتی در شرکت های خصوصی خانوادگی * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 11 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که از دیدگاه سازمان ، شرکت های خصوصی خانوادگی در مقایسه با شرکت های غیر خصوصی تهاجم مالیاتی بیشتری دارد یا خیر

دانلود مقاله isi تاثیر دخالت خانواده بر عملکرد شرکت

دانلود مقاله isi تاثیر دخالت خانواده بر عملکرد شرکت

مقاله isi با عنوان: تاثیر دخالت خانواده بر عملکرد شرکت * سال انتشار: 2015 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 19 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که دخالت خانواده بر عملکرد شرکت های بریتانیایی چه تاثیری دارد

دانلود مقاله isi تاثیر مشاوران مورد اعتماد در فرایند جانشینی کسب و کار خانواده

دانلود مقاله isi تاثیر مشاوران مورد اعتماد در فرایند جانشینی کسب و کار خانواده

مقاله isi با عنوان: تاثیر مشاوران مورد اعتماد در فرایند جانشینی کسب و کار خانواده * سال انتشار: 2015 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 13صفحه * در این مقاله خواهید خواند که جانشینی کسب و کار خانواده یک فرایند پیچیده و چاش برانگیز است.

دانلود مقاله isi بررسی گروه رهبری جانشینی در شرکت های خانوادگی

دانلود مقاله isi بررسی گروه رهبری جانشینی در شرکت های خانوادگی

مقاله isi با عنوان: بررسی عملکرد ، نظارت و اعتماد در گروه رهبری جانشینی در شرکت های خانوادگی * سال انتشار: 2013 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 12 صفحه * در این مقاله عملکرد گروه رهبری جانشینی در شرکت های خانوادگی را مورد برررسی قرار گرفته است.

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل متقارن متریک در پژوهش کسب و کار خانواده

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل متقارن متریک در پژوهش کسب و کار خانواده

مقاله isi با عنوان: تجزیه و تحلیل متقارن متریک در پژوهش کسب و کار خانواده * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 13 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که تصمیمات استراتژیک مهم می باشند زیرا که موقعیت رقابتی و عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.

دانلود مقاله isi بررسی اعتماد ،تعهد و روابط در کسب و کار خانوادگی

دانلود مقاله isi بررسی اعتماد ،تعهد و روابط در کسب و کار خانوادگی

مقاله isi با عنوان: بررسی اعتماد ،تعهد و روابط در کسب و کار خانوادگی * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 4 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که اعتماد، تعهد و روابط نزدیک به عنوان عاملی برای موفقیت کسب و کار خانواده بررسی می شود.

دانلود مقاله isi تاثیر شناخت و ارزیابی و احساسات اعضا در کسب و کار خانواده

دانلود مقاله isi تاثیر شناخت و ارزیابی و احساسات اعضا در کسب و کار خانواده

مقاله isi با عنوان: تاثیر شناخت و ارزیابی و احساسات اعضا در کسب و کار خانواده * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 11 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که احساسات ظرفیتی و واکنش های عاطفی خاص می تواند مردم را تحت تاثیر قرار دهد و این نقش مهمی در استراتژی کسب و کار خانواده دارد.