اقتصاد امور مالی

دانلود مقاله isi حسابداری درباره انتقال قیمت گذاری چند ملیتی

دانلود مقاله isi حسابداری درباره انتقال قیمت گذاری چند ملیتی

مقاله isi با عنوان: انتقال قیمت گذاری چند ملیتی: یک دیدگاه مبتنی بر هزینه ی معامله و منابع * سال انتشار: 2013 * رشته: حسابداری * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 18 صفحه *

دانلود مقاله isi مدیریت افشای مالی در بخش غیرانتفاعی

دانلود مقاله isi مدیریت افشای مالی در بخش غیرانتفاعی

مقاله isi با عنوان: مدیریت افشای مالی در بخش غیرانتفاعی: چارچوبی برای تحقیقات گذشته و آینده * سال انتشار: 2013 * رشته: حسابداری* انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 8 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که مدیریت درآمد، مدیریت افشا، حسابداری غیرانتفاعی چه هستند.

دانلود مقاله isi علت تغییر معیارهای کیفیت درآمد ها در طول زمان

دانلود مقاله isi علت تغییر معیارهای کیفیت درآمد ها در طول زمان

مقاله isi با عنوان: چرا معیارهای کیفیت درآمدها در طول زمان تغییر کرده است? سال انتشار: 2014 رشته: حسابداری انتشارات: الزویر تعداد صفحات: 22 صفحه است. در این مقاله خواهید خواند که بطور کلی در 40 سال گذشته، خواص درآمدها به طور کامل تغییر کرده است. مطالعات قبلی این روند را به عنوان کاهش کیفیت درآمدها تفسیر کرده اند، اما در مورد اینکه آیا این نتایج از تغییرات در اقتصاد واقعی و یا تغییرات در استانداردهای حسابداری حاصل شده اند یا خیر توافق ندارند.

دانلود مقاله isi هزینه سرمایه و شفافیت درآمدها

دانلود مقاله isi هزینه سرمایه و شفافیت درآمدها

مقاله isi با عنوان: هزینه سرمایه و شفافیت درآمدها سال انتشار: 2014 رشته: انتشارات: الزویر تعداد صفحات: 19 صفحه