دانلود مقاله آینه کاری

ریال680.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “آینه کاری” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله آینه کاری
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 38 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی معماری – هنر
گرایش های مرتبط با این مقاله دکوراسیون داخلی – هنرهای صناعی – صنایع دستی
موضوعات
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w2090
حجم فایل 6 Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
ﭼﻜﻴﺪه
مقدمه
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
تعریف آینه کاری
آینه کاری از دید کلی در دوره های مختلف پیش از اسلام
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﻳﻨﻪ ﻛﺎري در اﻳﺮان
مدل‌های متنوع آینه کاری
مواد مورد استفاده شده باری آینه کاری
طرحها و نقوش در آينه كاري
دلیل بوجود آمدن هنر آینه کاری در تزیین بناهای ساختمان ها
آینه کاری مدرن
شیوه اجرا
نو آوری
تزيينات و طرحهاي آينه كاري حرم حضرت شاهچراغ
قابهاي نيم برجسته بسيار ساده با فاصله از هم
نتيجه گيري

 

بخشی از متن مقاله

ﭼﻜﻴﺪه

ﻫﻨﺮ آﻳﻨﻪﻛﺎرى از ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠـﻲ ﺑﻨﺎﻫـﺎى ﺗـﺎرﻳﺨﻲ و ﺑـﻪ وﻳﮋه اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را دارد. ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از اﻳـﻦ ﻫﻨـﺮ ﻫﻤـﻮاره در راﺳـﺘﺎى ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﺑﻨﺎى ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳـﻲ و ﻗﻠﻤـﺮو اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻳﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ. آﻳﻨﻪﻛﺎرى اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪاى دﻳﻮارﻧﮕﺎرى ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋﮔﻲﻫﺎى؛ ﻧﻘﻮش، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ دﻳﻮارﻧﮕﺎرىﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺤﺘﻮاى ﺷﻜﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻓـﺮمﻫـﺎى ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﻨﺪﺳﻲ، ﺳﻪ ﮔﻮشﻫﺎى ﻣﻨﻈﻢ، اﻧﻮاع ﮔﺮهﻫﺎ و ﻓﺮمﻫﺎى ﺳﺎده ﺷﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ، ﻛـﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺮاﻓﺖ دﻳﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺎه ﭼﺮاغ ﺷﻴﺮاز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ.
از اﻳـﻦ رو ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﺟﺴـﺘﻦ از روش ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ و ﺑـﺎ روش ﺟﻤـﻊآورى اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎرهاى از وﺟﻮه ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت آﻳﻨﻪ ﻛﺎرى ﻣﻲﭘـﺮدازﻳﻢ. ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪى در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺣﺮم ﺷـﺎه ﭼـﺮاغ آﻳﻨـﻪﻛـﺎرى روى ﮔـﭻ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻛﻞ ﺳﻄﺢ دﻳﻮار و ﺳﻘﻒ و ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻳﻨﻪﻛﺎرى روى آﻳﻨﻪ و ﻣﻘﺮﻧﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ روى دﻳـﻮار و ﺳﻘﻒ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮﻧﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮحﻫﺎى ﮔﺮه و اﺳﻠﻴﻤﻲ ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

وضعیت هزینه

غیر ویژه رایگان

دکمه بازگشت به بالا