دانلود مقاله و پروژه مهندسی برق با فرمت ورد

دانلود پروژه ارائه راههاي جلوگيري از تركيدن برقگيرهاي فشار متوسط


مقاله ورد در مورد ارائه راههاي جلوگيري از تركيدن برقگيرهاي فشار متوسط


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :

 


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق و الکترونیک، با عنوان  ارائه راههاي جلوگيري از تركيدن برقگيرهاي فشار متوسط ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله  ارائه راههاي جلوگيري از تركيدن برقگيرهاي فشار متوسط ، اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: ارائه راههاي جلوگيري از تركيدن برقگيرهاي فشار متوسط

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 30 صفحه(فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: 26


 عکسی از پروژه :


 

 فهرست مطالب :


ارائه راههاي جلوگيري از تركيدن برقگيرهاي فشار متوسط
1 – طرح مسأله
2- شبيه سازي عملكرد برقگيرها
4- اضافه ولتاژهاي موقت
5- بررسي آلودگي
6- آزمايش برقگيرها
7- نتيجه گيري
8 – پيشنهادات
بررسي عملي و شبيه سازي تغييرات رفتاري برقگير با عوامل اثرگذار
اندازه گيري جريان نشتي در آزمايشگاه فشار قوي
لزوم شبيه سازي رفتار برقگيرها
نحوه شبيه سازي
نتيجه گيري


بخشی از این مقاله :


نتيجه گيري
با توجه به اينكه در اكثر موارد برقگير سالم و معيوب از لحاظ ظاهري هيچ تفاوتي ندارند ، لذا نياز به دستگاهي است كه برقگير در
حالت سرويس در شبكه را تست نموده و در صد افت خاصيت عايقي آن را مشخص كردكه براي اين منظور از دستگاه تستر برقگير
استفاده مي شود . بنابراين اين دستگاه با توجه به خاصيت غير خطي مقاومت برقگير و با اندازه گيري جريان نشتي هارمونيك سوم
پس از تطبيق اين جريان با نتايج شبيه سازي در صد افت خاصيت عايقي برقگير را مشخص مي نمايد .
اضافه ولتاژهای موجی در شبکة توزيع فشار ضعيف و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن
مقدمه
اضافه ولتاژهای ايجاد شونده در شبکة توزيع فشار ضعيف را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد:
الف- اضافه ولتاژهای موقت با فرکانس ۵٠ هرتز
اين نوع اضافه ولتاژها، که می توانند زماني از کسری از ثانيه تا مدت های طولاني را دارا باشند، عللی از اين قبيل دارند :
الف- 1- خرابی عايق بين سيم پيچ های فشار قوی وفشار ضعيف در اثر ايجاد يک خطا در درون ترانسفورماتور.
الف- 2- پاره شدن هادی شبکه فشار متوسط وافتادن آن بر روی شبکه فشارضعيف.
الف- 3-انتقال اضافه ولتاژ از طريق تزويج والقاء بين اتصالات زمين ترانسفورماتور و شبکه در موارد طراحي و اجرای ناصحيح يا
خطاهای نامتقارن.
الف- 4-وصل فيوزهای کات اوت سه فاز سمت فشار متوسط با فواصل زماني طولاني و در نتيجه تکفاز يا دو فاز باقي ماندن شبکه.
الف- 5-اتصالي های نامتقارن.
الف- 6-بارهای شديدا نامتقارن.
الف- 7- وقوع تشديد (رزونانس) و تشديد آهنی (فرورزونانس).
الف- 8-قطع بار ناگهاني.
ب- اضافه ولتاژهای گذرا با فرکانسهای کيلوهرتز تا مگا هرتز
اين اضافه ولتاژها مي توانند در اثرعواملی بشرح زير ايجاد شوند:
ب- 1- اصابت مستقيم صاعقه به خط فشارضعيف که البته احتمال آن کم است. زيرا خطوط فشارضعيف ارتفاع کمي دارند و در
موارد زيادی توسط ساختمانها يا اشياء بلندتر احاطه شده اند.
ب- 2- تخلية جريان صاعقه به زمين در نزديکی خط توزيع برق که می تواند در آن اضافه ولتاژهای قابل ملاحظه ای القاء
نمايد (شکل 1(
ب- 3- انتقال اضافه ولتاژ از طرف فشار قوی به طرف فشار ضعيف ترانسفورماتورهای توزيع که می تواند به صورت
الکتروستاتيکی و يا الکترومغناطيسی باشد.
ب- 4- کليد زنی نامناسب از قبيل وصل ناهمزمان قطب های کليد.
شکل 1 : اصابت صاعقه به نقطه ای در نزديکی يک خط توزيع نيروی برق
براه افتادن اضافه ولتاژهای موجي يا موقت در شبکه فشارضعيف و رسيدن آنها به منازل و کارگاهها مي تواند خطراتي را متوجه تجهيزات و انسانها نمايد. عايق بندی دستگاههای فشارضعيف بايد طوری باشد که بتواند ولتاژ(2U_n+100) ولت را تحمل کند که در اينجا Un ولتاژ نامي دستگاه يعني 220 ولت تکفاز است. بنابراين با توجه به حاشيه اطمينان لازم، بايد اضافه ولتاژهای گذرای بيشتر از 1000 ولت حذف شوند و از ورود آنها به مدارهای داخلي منازل و کارگاهها جلوگيری بعمل آيد.
يکي از منابع مهم ايجاد اضافه ولتاژهای ضربه ای در شبکه فشار ضعيف انتقال آنها از شبکه فشارقوی از طريق ترانسفورماتورهای
توزيع است. موج های ولتاژ ضربه می توانند در داخل ترانسفورماتور با دو مکانيزم از يک سيم پيچ به سيم پيچ ديگر منتقل شوند:
-1 الکترواستاتيکی 2- الکترومغناطيسی. اکنون به تشريح اين دو مکانيزم می پردازيم:
1-2: مکانيزم الکترواستاتيکی انتقال موج ضربه:
هنگامي که يک موج ولتاژ ضربه، مانند موجی که از برخورد مستقيم صاعقه به خط فشار متوسط برق بر روی شبکة توزيع به راه می افتد، به ترانسفور ماتور می رسد در اولين لحظه تنها خازن های ذاتی سيم پيچ دخالت دارند و نقش توزيع و تقسيم ولتاژ بر روی سيم پيچ فشار قوی را بازی می کنند. سيم پيچ فشارضعيف که به هستة زمين شدة ترانسفورماتور نزديکتر است، يک خازن کلی C2با زمين می سازد و سيم پيچ فشار قوی، که بر روی سيم پيچ فشارضعيف واقع شده، يک ظرفيت خازني کلی1 C با اين سيم پيچ تشکيل خواهد داد (شکل ١
شکل ١ : ظرفيت های خازنی کلی C1بين سيم پيچها وc2 بين سيم پيچ فشار ضعيف و هسته.
ظرفيت خازنی بين سيم پيچ های فشار قوی وبدنه به لحاظ زيادی فاصله بين آن دو کوچک بوده و قابل صرف نظر است. با توجه به
مدار معادل شکل ١ مدار در اين حالت بصورت مقسم خازني عمل کرده ودامنة ولتاژ صاعقه به نسبت عکس ظرفيت های خازنی بين آنها تقسيم خواهد شد. بنابراين ولتاژي معادل2 V در رابطة ( ١) از طريق خازني به طرف فشار ضعيف منتقل خواهد شد.
V_2=V_1  c_1/(c_1+c_2 )              (1)
دراين حالت دامنة اضافة ولتاژ منتقل شده به ثانويه، ارتباطي به نسبت تبديل مربوط به تعداد دور سيم پيچ های ترانسفورماتوريعني N 1/N نداشته و تابع شکل ساختماني سيم پيچ ها، جنس عايق ها وفواصل عايقي ترانسفورماتور خواهد بود القاء الکترواستاتيکي موج ولتاژ ضربه از سمت فشار قوی به طرف فشار ضعيف دارای مدت زمان بسيار کوتاهی است. زيرا ساير اجزاءمدار يعنی سلفها ومقاومتها سريعأ وارد بازی شده، نقش خود را در ميرايی اضافه ولتاژ به انجام مي رسانند. اما با اينحال شيب افزايش ولتاژ و زمانی که اضافه ولتاژ در مدار ثانويه باقی مي ماند و برروی آن سير مي کند بقدر کافی بزرگ هست که حتي اگر عايق خود سيم پيچ فشار ضعيف را دچار خرابي نکند ، تجهيزات متصل شده به آن را گرفتار مشکل نمايد. اين امر بخصوص درترانسفورماتورهای توزيع با نسبت تبديل بزرگ بخاطر شکل ساختمانی خاصی که دارند مي تواند مسأله زا باشد. برای کاهش دامنةاضافه ولتاژ ضربه ای منتقل شده به ثانويه ناشي از القاء خازني با در نظر گرفتن رابطة ( ١) مي توان به دو طريق عمل کرد. طريق اول آنست که ظرفيت خازنC2 را با نصب خازن اضافي بين ترمينالهای ثانويه وزمين بزرگتر نمائيم. روش دوم آنست که حفاظ زمين شده (Earthed shield) درکارخانه بين سيم پيچ های اوليه و ثانويه قرارداده شود . اين کار منجر به کوچکتر شدن خازنC1 گرديده ، دامنة ولتاژانتقالV2 را کاهش خواهد داد . لازم به ذکر است که تاکنون از هر دو روش در صنعت برق استفاده شده است 1]. در مرجع[ 2 ] می توان طراحي و اجرای يک نمونه حفاظ زمين شده بين سيم پيچ های اوليه و ثانويه را ملاحظه نمود. هر دو ] راه ذکر شده دارای هزينه های خاص خود بوده و بلحاظ اقتصادی قابل استفاده عملي در شبکه های توزيع بنظر نمي رسند.
2- ب: مکانيزم الکترومغناطيسي انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانويه
مدارمعادل معمولي ترانسفورماتور دارای دو سلف سری ويک سلف موازی است(شکل 2). سلف های سري که Ll 2 و  L1l ناميده مي شوند بيانگر پراکندگي فوران مغناطيسی در فضای سيم پيچ ها و کانال عايق بين آنها هستند. سلف موازی که Lm نام دارد، نشان دهندة فوران مغناطيسی اصلی عبوری از هستة ترانسفورماتور است. در شکل ( ٢ Zc( و 2 Zc1 عبارت از امپدانس های موجی شبکة طرف اوليه و ثانوية ترانسفورماتور هستند.
شکل ٢ : مدار معادل ترانسفورماتور همراه با امپدانس موجی خطوط دو طرف
همانگونه که ذکر شد در اولين لحظة ورود موج ضربه به ترانسفورماتور، توزيع ولتاژ و انتقال آن به ثانويه تنها تابع ظرفيت های خازنی
ترانسفورماتور است. اما پس از گذشت لحظة کوتاهی، به تدريج سلف های مربوط به پراکندگی و هستة ترانسفورماتور نيز وارد مدار
می شوند و موج ضربه ای به طريق الکترومغناطيسی نيز به ثانويه منتقل می گردد. در اين مکانيزم، علاوه بر سلف های مربوط به
ترانسفورماتور، امپدانس های موجی خطوط متصل به اوليه و ثانويه نيز دخالت می نمايند. در اين حالت از خازن های ذاتی سيم پيچ
های ترانسفورماتور صرفنظر می شود. زيرا فرکانس غالب موج ضربه ای به حدود کيلو هرتز رسيده است. امپدانس موجی خطوط
Surge impedance) طبق رابطة ( ٣) تعريف می شود که در آن c و l به ترتيب اندوکتانس سری و خازن موازی خط در واحد طول آن هستند
Z_C=√(L/C)         (3)
همانگونه که از تئوری انتشار امواج ضربه ای [ 1] می دانيم، امپدانس های موجی خطوط، اثر خود را مشابه مقاومت های اهمی ظاهر نموده، در ثابت های زمانی مربوط به انتشار امواج نقش بازی می کنند. ولتاژ دو سر يک سلفL که موج ولتاژ ضربه ای با دامنةV به ترمينالهای آن می رسد، طبق رابطة ( ۴) تغيير خواهد نمود:

 


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا