دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

ریال1.000.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 124 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله برق
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت – شبکه های انتقال و توزیع
موضوعات صاعقه یا رعد و برق – سیستم ارتینگ یا اتصال به زمین
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w96
حجم فایل 9Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
فصل اول
مقدمه
کليات
اهداف
فصل دوم
فيزيک صاعقه و پارامترهای جريان ناشی از آن
فيزيک صاعقه
شاخه های پيشروندة مرحله ای صاعقه
مسير برگشتی
شاخة پيشروندة تيری شکل
تخلية بين ابر
تخليه ای که بار مثبت به زمين می آوردتخليه ای با جريان پيشرونده بسوی بالا
تخليه ای که بار مثبت به زمين می آورد
اختلاف پتانسيل بين ابر و زمين و انرژی موجود در صاعقه
رعد
جريان ناشی از اصابت صاعقه
اثر ارتفاع جسم در دامنه جريان
اثر مناطق جغرافيايی
شکل موج جريان
معادلة رياضی شکل موج ناشی از صاعقه
فصل سوم
هدايت الکتريکی خاک
قابليت هدايت الکتريکی خاک
اثر نوع خاک
اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در آن
اثر درجه حرارت
اثر دانه بندی و توزيع آن
اثر عمق
اثر قطر ميله
اثر جريانهای پراکنده در زمين
فصل چهارم
سيستم زمين برجهای خطوط انتقال
مقدمه
مقاومت پای برج
رفتار مقاومت زمين بر اثر موج گذرا
کم کردن مقاوت پاية برجها بوسيلة اتصالات اضافی
نصب ميلة قائم در زمين
استفاده از ميله های طويل
اتصال زمين چند ميله ای(ميله های موازی)
نصب ميلة افقی در زمين
زمين کردن بصورت کانترپوز
ج آزمايشها و تجربيات عملی اتصال زمين
طرح سيستم زمين برجهای خطوط انتقال انرژی
زمين کردن برجهای خطوط انتقال انرژی
فصل پنجم
تخلية جوی الکتريکی بر خطوط انتقال
تخلية جوی الکتريکی بر هاديهای فاز
تخلية جوی بر سيمهای محافظ
تخلية جوی مستقيم بر بدنة برجها
تخلية جوی مستقيم در مجاور پستهای فشار قوی
انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی
فصل ششم
محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه
مقدمه
محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقيم صاعقه
محاسبة ولتاژ در نقطة رأس برج
محاسبة ولتاژ روی کراس آرم
محاسبة ولتاژ روی زنجير مقره
محاسبة ولتاژ القائی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال
محاسبات بر روی خط زمين شده
اثر زمين شدن يکی از هاديهای خط انتقال
فصل هفتم
بررسی حادثة خط منتظرقائم – قزوين
شرح حادثه
علت حادثه
برخورد صاعقه با فاز
برخورد مستقيم صاعقه با برج
پيشنهادات
تقويت اتصال زمين پاية برجها
نصب برقگير
نصب سيم محافظ هوايی
نصب شاخکهای برقگير در طول زنجير
مقره
گزارشی از پست منتظرقائم
فصل هشتم
شبيه سازی
مدل زنجير مقره
شبيه سازی برج
مشخصات برجهای شبکة مورد نظر
مدلسازی برج در حالتی که شبکه دارای سيم محافظ نباشد
شبيه سازی برج در حالتی که شبکه دارای سيم محافظ باشد
مدل سازی خط انتقال و پستهای فشار قوی
شبيه سازی موج صاعقه
شبيه سازی حادثه
شبيه سازی شبکه با وجود سيم محافظ در مقابل بر خورد
صاعقه
بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگير در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سيم محافظ
فصل نهم
نتيجه گيری و پيشنهادات
نتايج
ارائة پيشنهادات
پيوستها
تئوری ويلسون
تئوری سيمپسون
تئوری ورکمن
مراجع و مآخذ

 

بخشی از متن مقاله

5-4 تخلية جوي مستقيم در مجاور پستهاي فشارقوي
شرايط تخلية جوي بر سيمهاي فاز و بروز قوس برگشتي در صورت تخلية جوي در اواسط خطوط در فاصلة مكاني از پستهاي دو انتهاي خط قابل قبول بوده، موج منتشر شده در طول خط قبل از ورود به پستهاي انتقال انرژي به طور كامل مستهلك ميگردد. هنگامي كه تخليه در مجاور پستها و دو انتهاي خطوط روي دهد، موج با دامنه و شيب قابل توجه قبل از استهلاك كامل وارد پست گرديده و ايزولاسيون تجهيزات موجود در آن را تهديد مي‌نمايد. لذا در اين فواصل لازم است حتي الامكان از تخليه جوي بر سيمهاي فاز جلوگيري شده پيش‌بيني‌هاي كافي جهت انتقال بارهاي تخلية جوي با بروز قوس در طول زنجير مقره به صورت عيوب گذرا فراهم گردد.
طريق مناسب جهت كاهش سطح ايزولاسيون خط در مجاور پستها نصب شاخكهاي برقگير در طول زنجير مقره در پاية انتهايي و پايه‌هاي دوم و سوم قبل از ورود خط به پست مي‌باشد. همچنين به منظور جلوگيري از بروز قوس برگشتي و وارد گشتن ولتاژ موجي حاصل از آن به پستها مقاومت زمين برجها در مجاور پستها به طور قابل توجه كاهش داده شده معمولاً 2-3 برج واقع در دو انتهاي خطوط به سيستم زمين پست متصل مي گردند. بدين ترتيب از بروز قوس برگشتي و وارد گشتن موج حاصل از آن به پست به طور كامل جلوگيري مي‌گردد.
در شكل (5-13) نصب شاخكهاي برقگير در برجهاي انتهايي خط و تخليه جوي بر آنها نشان داده شده اند. شاخكها با G مشخص گرديده‌اند در شكل (5-14) سيستم زمين برجها در دو انتهاي خطوط و اتصال آنها به سيستم زمين پست نشان داده شده است.
شكل( 5-13) : نصب شاخكهاي برقگير در برجهاي انتهايي
در شكل (5-15) منحني 1 ، منحني ولت ثانيه بروز قوس را در طول زنجير مقره يا منحني ايزولاسيون خط را نشان مي‌دهد. منحني خط چين، منحني بروز قوس را در فاصلة هوايي شاخكهاي برقگير مشخص مي‌سازد. منحني 2 ، موج حاصل از تخلية جوي را در فاصله بين دو پايه نشان مي‌دهد چنانكه ديده مي‌شود، ظهور قوس تخلية جوي بر طبق منحني 2، بروز قوس را در شاخكها قبل از طول زنجير مقره موجب مي‌گردد. قوس در فاصله زماني پيشاني موج در لحظه روي مي‌دهد.
شكل (5-14) : سيستم زمين برجها در دو انتهاي خط و اتصال آنها به سيستم زمين پست
حداقل دامنه جريان موجي به منظور بروز قوس در طول زنجير مقره با توجه به سطح اصلي ايزولاسيون خط و امپدانس موجي آن قابل برآورد مي‌باشد.
قوس هنگامي در طول زنجير مقره روي خواهد داد كه رابطه زير برقرار باشد:

به عنوان مثال حداقل جريان موجي جهت بروز قوس در طول زنجير مقرة خط 400 كيلوولت با امپدانس موجي350 اهم و سطح اصلي ايزولاسيون معادل عبارت است از :
5-5 انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژي
موج حاصل از تخلية جوي بر خطوط انتقال انرژي بلافاصله پس از تخليه در طول خطوط منتقل گشته ، وارد به پستهاي دو انتها مي‌گردد، اين موج تجهيزات فشارقوي پستها با ايزولاسيون ضعيفتر را مورد تهديد قرار داده شرايط بروز قوس اتصالي و انهدام آنها را فراهم مي‌سازد. به همين علت پيش‌بيني‌هاي كافي به منظور جلوگيري از ورود موج از طريق سيمهاي فاز خطوط انتقال انرژي ، به پستهاي فشار قوي صورت مي‌پذيرد. اين پيش‌بيني‌ها شامل نصب شاخكهاي برقگير در ورود به پست، نصب برقگيرهاي فشار قوي و غيره مي‌باشند. هنگامي كه شيب موج از حدود مجاز و پيش بيني شده تجاوز نمايد و زمان پيشاني موج كمتر از 1 ميكروثانيه باشد، تجهيزات مورد اشاره قادر به تخلية موج و جلوگيري از ورود آن به پست نخواهند بود.
در صورتي كه تخليه جوي در فاصلة كافي از پست روي دهد انتشار موج در طول خط تحت تاثير پديده‌هاي گوناگون واقع گرديده ، از شيب و دامنه موج كاسته مي‌گردد. استهلاك موج به مسافت طي شده توسط موج بستگي داشته ، خصوصيات و شيب موج در ورود به پست با توجه به فاصله محل تخليه از پست تعيين مي‌گردد. به منظور استهلاك موج تا حد قابل قبول انتشار آن در فاصله 3-5 كيلومتری طول خط كافي خواهد بود. به همين علت موجهاي حاصل از تخلية جوي در فاصله بيش از3-5 كيلومتر از انتهاي خط به طور كامل مستهلك گشته در ورود به پست دامنه و شيب قابل قبول را دارا خواهند بود. تنها تخليه‌هاي جوي در فاصلة فوق، موجهاي با دامنة بالا و خطرناك را در ورود به پستهاي فشارقوي موجب مي گردد. براي جلوگيري از ورود اين موجها به پست، با انجام پيش‌بيني‌هاي مخصوص از احتمال تخلية جوي بر خط در فاصله 3-5 كيلومتر از انتهاي آن حتي الامكان كاسته مي گردد. اين پيش‌بيني‌ها شامل نصب سيم زمين ، نصب شاخكهاي برقگير در طول زنجير مقره و تقويت سيستم زمين برجها در فاصلة فوق مي‌باشد.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا