دانلود پایان نامه بررسی اضافه ولتاژ در سیستم قدرت


مقاله ورد در مورد بررسی اضافه ولتاژ در سیستم قدرت


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق قدرت، با عنوان بررسی اضافه ولتاژ در سیستم قدرت ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله بررسی اضافه ولتاژ در سیستم قدرت ، اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: بررسی اضافه ولتاژ در سیستم قدرت

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 105 (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: 204


 عکسی از پروژه :


 

 فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
1-1-    كليات
1-2-    هدف

فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها
2-1- مقدمه
2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه
2-2-1- اضافه ولتاژهاي صاعقه
2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه
2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)
2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل يا كليدزني
2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني
2-2-2-2-1- اضافهولتاژهاي ناشي از كليدزني جريانهاي سلفي و خازني
2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار
2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقت

2-2-3-1- مقدمه
2-2-3-2- خطاهاي زمين
2-2-3-3- تغييرات ناگهاني بار
2-2-3-4- اثر فرانتي
2-2-3-5- تشديد در شبكه
2-2-3-6- تشديد در خطوط موازي

فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها
3-1- مقدمه
3-2- برقگيرهاي اكسيد روي
3-2-1- ساختمان مقاومتهاي غير خطي
3-2-2- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها
3-2-3- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي
3-2-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي
3-2-4-1- ولتاژ نامي
3-2-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهرهبرداري

3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم
3-3-4-4- فركانس نامي
3-2-4-5- ولتاژ تخليه
3-2-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير
3-2-4-7- نسبت حفاظتي
3-2-4-8- حاشيه حفاظتي
3-2-4-9- جريان مبناي برقگير
3-2-4-10- ولتاژ مرجع
3-2-4-11- جريان دائم برقگير
3-2-4-12- جريان تخليه نامي برقگير
3-2-4-13- قابليت تحمل انرژي
3-2-4-14- كلاس تخليه برقگير
3-2-5- انتخاب برقگيرها
3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير

فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي
4-1- مقدمه
4-2- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير
4-3- پايين بودن كيفيت قرصهاي وريستور
4-4- پيرشدن قرصهاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان
4-5- نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرصهاي اكسيد روي
4-6- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها
4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه
4-7-1- پايينبودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقههاي موجود در محل
4-7-2- پايينبودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV
4-8- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهرهبرداري از برقگير
4-8-1- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير
4-8-2- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير
4-8-3- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي مدارات خارجي برقگير

فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست 230/400 كيلوولت فيروز بهرام
5-1- مقدمه
5-2- شناسايي پديده فرورزونانس
5-3- فرورزونانس
5-3-1- فرورزونانس سري يا ولتاژي
5-3-2- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني
5-4- طبقهبندي مدلهاي فرورزونانس
5-4-1- مدل پايه
5-4-2- مدل زير هارمونيك
5-4-3- مدل شبه پريوديك
5-4-4- مدل آشوب گونه
5-5- شناسايي فرورزونانس
5-6- جمعآوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيهسازي و بررسي حادثه پست فيروزبهرام
5-7- بررسي حادثه مورخ 28/2/81 پست فيروز بهرام
5-7-1- مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرمافزار emtp
5-7-1-1- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

5-7-1-2- رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
5-7-1-3- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام
الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام
فصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهادات
6-1- نتيجه گيري و پيشنهادات
ضمائم
منابع و مراجع   


چکیده و مقدمه :

 در سيستمهاي قدرت و شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تك‌تك تجهيزات نقش اساسي دارند و بروز هرگونه عيبي در آنها، ايجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشي و جايگزيني تجهيزات معيوب هزينه‌هاي هنگفتي را به شبكه تحميل مي‌نمايد. لذا بررسي و تحليل بروز عيب در تجهيزات از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد و در صورت شناخت اين عيوب و سعي در جلوگيري از بروز آنها از هدر رفتن سرمايه اقتصادي كشور جلوگيري به عمل مي‌آيد.
برقگيرها از جمله تجهيزاتي هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهاي گذرا ( صاعقه و كليد‌زني) در شبكه‌هاي انتقال و توزيع به كار مي‌روند. برقگيرها ضمن اينكه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا را بر عهده دارند، بايد در مقابل اضافه ولتاژهاي موقتي از خود واكنشي نشان ندهند و همچنين با توجه به شرايط محيطي منطقه مورد بهره‌برداري ، نظير رطوبت و آلودگي، عملكرد صحيح و قابل قبولي را ارائه دهند.
بر طبق گزارشهاي رسيده از تخريب برقگيرهاي پست 230/400 كيلوولت فيروزبهرام و به منظور بررسي علل اين حوادث اين پروژه را به انجام رسيد.
در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در شبكه‌هاي قدرت پرداخته مي‌شود، سپس برقگيرها به عنوان يكي از تجهيزات مهم براي محدود كردن اين اضافه ولتاژها معرفي شده و چگونگي طراحي و تعيين پارامترها و مشخصات برقگير جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصل چهارم عوامل كلي كه سبب اختلال در عملگرد برقگير مي‌شوند مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم‌افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقيق در شبكه آناليز نمايد شبكه مورد نظر شبيه‌سازي شده و شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسيم شده است.


بخشی از این مقاله :

فصل ششم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
با توجه به مطالبي كه در فصل 5 مورد بررسي قرار گرفت، احتمال وقوع پديده فرورزونانس در حوادث پست فيروزبهرام كاملاً مشخص مي‌باشد. اما به منظور جلوگيري از بروز اين پديده مخرب مي‌بايستي توپولوژي مدار فرورزونانسي تغيير نمايد. به عبارتي با تغيير ساختار مدار مي‌توان شرايط لازم جهت وقوع فرورزونانس را كاهش و يا بطور كامل از بين برد. لذا راههايي كه بدين منظور به نظر مي‌رسد را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:
1-    ترانسپوز كردن مدار تغذيه ترانس به منظور تغيير توپولوژي مدار فرورزونانسي
2-    تعويض كليد خط رودشور – فيروزبهرام در پست رودشور
3-    نصب راكتورها و مقاومت‌هاي دمپينگ بر روي خط و در پست فيروز بهرام
4-    استفاده از مقاومت نوترال و يا تغيير مقدار مقاومت
5-    نصب كليد بر روي خط رودشور – فيروز بهرام در پست فيروز بهرام
در مورد ترانسپوز كردن خط، اين روش با استفاده از نرم‌افزار مورد آزمايش قرار گرفت كه نوسانات فرورزونانسي بطور كامل حذب نگرديد كه بدين ترتيب اين روش براي مقابله با اين پديده در مدار مورد بحث كاملاً حذف نگرديد كه بدين ترتيب اين روش براي مقابله با اين پديده در مدار مورد بحث كاملاً موثر نمي‌باشد. اما احتمال دارد اين روش براي مدارات با ساختار ديگر پاسخگو باشد.
در مورد تعويض كليد نيز به دليل آنكه مدار مستعد فرورزونانس مي‌باشد كار اساسي نبوده و با خارج شدن بريكرها از كورس امكان وقوع اين پديده وجود دارد. البته استفاده از كليدهاي با مقاومت وصل تا حد زيادي مي‌تواند موثر واقع گردد.
نصب راكتورها و مقاومت‌هاي دمپينگ و نيز مقاومت نوترال هم داراي مشكلات خاص بوده و اين روش در اولويت قرار نمي‌گيرد.
اما شايد بهترين روش جهت جلوگيري از بروز مجدد فرورزونانس در پست فيروزبهرام نصب كليد در پست مذكور مي‌باشد. زيرا مطابق مانور معمول، برقدار كردن ترانس از طريق بستن كليد در پست رودشور انجام مي‌گيرد كه در شرايط فعلي خط و ترانس با هم برقدار مي‌گردند. حال با اضافه كردن كليد 400 كيلو ولت قبل از ترانس در پست فيروزبهرام مانور برقدار كردن كردن بدين صورت خواهد بود كه ابتدا كليد 9202 وصل مي‌گردد و سپس كليد 400 كيلو ولت پست فيروز بهرام. بدين ترتيب در صورت بروز نامتعادلي بر روي كليد 9202 شرايط بروز فرورزونانس ايجاد نخواهد شد  زيرا ترانس به همراه خط برقدار نمي‌گردد. بنابراين با نصب اين كليد مي‌توان كاملاً مطمئن بود كه از تكرار اين پديده در پست مذكور جلوگيري به عمل مي‌آيد.


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.

همچنین برای دانلود پاورپوینت تحلیل اضافه ولتاژ در سیستمهای قدرت، اینجا کلیک کنید.


 


برچسب ها

ثبت دیدگاه